תקנון הרשמה לקורסים סדנאות וסמינרים

 

כללי: הנרשם מתחייב בזאת, כי כל התשלומים המפורטים בטופס ההרשמה יבוצעו במלואם ובמועדם, הבטחת מקום בקורס/סדנא/סמינר/ואבינר תעשה רק עם הסדרת התשלום באופן מלא, פתיחת קורס/סדנא/סמינר/ואבינר מותנית במספר משתתפים מינימאלי שיקבע ע"י אלירן כהן ו/או AutoSysFX.com. אלירן כהן ו/או AutoSysFX.com שומר לעצמו את הזכות לדחות פתיחת מועד קורס/סדנא/סמינר/ואבינר, לשנות את תכני ומבנה הקורס/סדנא/סמינר/ואבינר ע"פ שיקול דעתו הבלעדית, להחליף מרצים ולשבצם על פי החלטתו הבלעדית.כמו כן שומר לעצמה אלירן כהן ו/או AutoSysFX.com את הזכות לשנות מיקום העברת שיעורי הקורס/סדנא/סמינר/ואבינרים למקום חליפי על פי החלטתו הבלעדית. הנרשם מתחייב לשמור על נהלי קורס/סדנא/סמינר/ואבינרי אלירן כהן ו/או AutoSysFX.com כפי שיובאו בפניו על ידי המרצים.

דמי רישום וביטול :  הנרשם רשאי להודיע על ביטול הרשמתו לקורס/סדנא/סמינר/ואבינר עד 7 ימי עסקים טרם מועד פתיחת הקורס/סדנא/סמינר/ואבינר ללא תשלום כלשהו, עבור הודעת ביטול שתינתן פחות מ 7 ימי עסקים טרם תחילת הקורס/סדנא/סמינר/ואבינר ייגבה מחיר הקורס/סדנא/סמינר/ואבינר המלא. ניתן להקפיא ההשתתפות בקורס/סדנא/סמינר/ואבינר בכל זמן וניתן יהיה להשלים שיעורים חסרים, ללא תשלום אך ורק ע"ב מקום פנוי, מתוך רשימת הקורס/סדנא/סמינר/ואבינרים שיתקיימו באותו זמן בלבד ובתיאום מול אלירן כהן ו/או AutoSysFX.com. אלירן כהן ו/או AutoSysFX.com אינה מתחייבת כי קורס/סדנא/סמינר/ואבינר שהשתתפות בו הוקפאה ע"י הלקוח ייערך פעם נוספת ו/או באותה מתכונת. כל פנייה לביטול/הקפאה תעשה בכתב בלבד ומותנית באישור קבלתה ע"י אלירן כהן ו/או AutoSysFX.com.

הצהרה:  הנרשם מצהיר כי הובהר וידוע לו כי מטרת המידע המועבר בקורס/סדנא/סמינר/ואבינר, חומרי הלימוד, בשיעורים, באתר האינטרנט, בחדר הלימוד האינטראקטיבי , באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או בכל דרך אחרת (להלן: המידע) ע"י אלירן כהן ו/או AutoSysFX.com, היא לימודית ולצרכי תרגול בלבד. כן מצהיר הנרשם כי ידוע לו כי המידע אינו בגדר המלצת השקעה או כתחליף לייעוץ השקעות המותאם לצרכיו של כל אדם. התלמיד מצהיר כי הובהר וידוע לו כי המדריכים/מרצים בקורס/סדנא/סמינר/ואבינרי אלירן כהן ו/או AutoSysFX.com ו/או מטעמו אינם עוסקים בייעוץ השקעות ו/או בניהול תיקי השקעות ואינם בעלי רישיון על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות והניהול תיקי השקעות, ועשויים להחזיק או לפעול בניירות ערך ו/או במט"ח המוזכרים על ידם.  הנרשם מצהיר כי הובא לידיעתו והובהר לו במפורש כי עסקאות מסחר במניות, במט"ח, בני"ע ובאפיקים ובמכשירים פיננסים (להלן: עסקאות מסחר) הן בעלות אופי ספקולטיבי ובעלות סיכון גבוה. וכי הנרשם עלול כתוצאה מפעולות המסחר שיבצעו/או ימנע מביצוען, להפסיד כספים.

הנרשם מצהיר במפורש כי המדריך אינו אחראי לכל פעולה ו/או מחדל שיבוצעו על ידי הנרשם ו/או על ידי מי מטעמו ו/או לכל הפסד ו/או נזק מכל מין וסוג שהוא אשר יכול וייגרם לנרשם, הן באופן ישיר ו/או עקיף כתוצאה מביצוע ו/או אי ביצוע עסקאות מסחר ו/או כתוצאה מהתקשרות הנרשם עם גופים כלשהם. הנרשם מוותר על זכות תביעה עתידית נגד המדריכים  המרצים ו/או אלירן כהן ו/או AutoSysFX.com ו/או מי מטעמו בגין כל נזק שייגרם לו בקשר עם עסקאות מסחר. הנרשם מצהיר כי הובהר וידוע לו כי כל המיצגים ו/או ההמלצות אשר יינתנו בקורס/סדנא/סמינר/ואבינר או אחריו אשר ניתנו בכתב ו/או בע"פ ו/או באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בכל דרך אחרת, בקשר עם סוחרים ו/או ברוקרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם, אין בהם כדי לחייב את המדריכים ו/או אלירן כהן ו/או AutoSysFX.com ו/או מי מטעמם בדבר נכונותם ו/או לנזק כלשהו אשר ייגרם לנרשם, ככל שייגרם, כתוצאה מהתקשרותו עם אותם גופים. הנרשם מוותר בזה על כל זכות תביעה עתידית כנגד המדריכים ו/או אלירן כהן ו/או AutoSysFX.com ו/או מי מטעמם בקשר עם ההתקשרות כאמור. הנרשם מצהיר כי קרא את הכתוב בטופס הצטרפות זה וכי הדברים ברורים לו ומקובלים עליו , אין לו ולא יהיו לו טענות כלשהן בגין הדברים המופיעים ככתבם וכלשונם.